Algemene gebruiksvoorwaarden

Geldig vanaf : [01/01/2017]

Voorwoord

Het bedrijf Deegital NV beheert een webplatform genaamd TrustUp dat professionals in contact brengt met particulieren. Het doel van dit document is om de voorwaarden te definiëren waaronder TrustUp enerzijds de website en de aangeboden diensten ter beschikking stelt aan gebruikers en anderzijds de manier waarop de gebruiker toegang heeft tot de website en gebruik maakt van de diensten. Elke verbinding met de website is onderworpen aan de naleving van deze voorwaarden. Voor de gebruiker impliceert gewone toegang tot de website van TrustUp via de URL’s www.trustup.be of www.trustup.eu – hierna soms “onze website” genoemd – de aanvaarding van alle hieronder beschreven voorwaarden.

Artikel 1:  Wijziging van de algemene gebruiksvoorwaarden

TrustUp behoudt zich het recht voor om deze gebruiksvoorwaarden op elk moment en zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen met als doel ze aan te passen aan de ontwikkeling van de website en/of het beheer ervan.

Artikel 2: Intellectuele eigendom

De algemene structuur van de website, evenals de teksten, grafieken en afbeeldingen waaruit deze bestaat, zijn eigendom van de uitgever of zijn partners. Elke vorm van weergave en/of reproductie en/of gedeeltelijke of volledige exploitatie van de inhoud en diensten aangeboden door de website www.trustup.be, op welke manier dan ook, zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van het bedrijf Deegital en/of zijn partners is strikt verboden en kan een schending betekenen van de wetgeving op het intellectuele eigendom.

Artikel 3: Externe koppelingen

Onze website kan hyperlinks naar andere websites op het internet bevatten. Links naar deze andere bronnen leiden u weg van onze website. Het is mogelijk om een ​​link naar de presentatiepagina van onze website te maken zonder de uitdrukkelijke toestemming van Deegital. De uitgever kan geen toestemming of voorafgaand verzoek om informatie vereisen van een website die een link naar onze website wil maken. Deze website moet echter in een nieuw browservenster worden weergegeven. Deegital behoudt zich het recht voor om de verwijdering te vragen van een link die volgens ons niet aansluit bij het doel van onze website.

Artikel 4: Toegang tot de website

TrustUp streeft ernaar om de website elke dag de klok rond toegankelijk te maken, behalve in geval van overmacht of een gebeurtenis buiten de controle van Deegital, en onder voorbehoud van eventuele storingen en interventies voor onderhoud die nodig zijn voor de goede werking van de website en de diensten. Bijgevolg kan TrustUp de beschikbaarheid van de website en/of diensten, de betrouwbaarheid van de communicatie en de prestaties voor wat betreft de responstijd of kwaliteit niet garanderen. Er is geen elektronische, noch telefonische technische assistentie voorzien voor de gebruiker. TrustUp kan niet aansprakelijk worden gesteld indien het onmogelijk is om toegang te krijgen tot deze website en/of gebruik te maken van de diensten. Bovendien kan TrustUp op elk moment en zonder voorafgaande kennisgeving de website of een deel van de diensten onderbreken, zonder recht op schadevergoeding. De gebruiker erkent en aanvaardt dat Deegital niet verantwoordelijk is voor onderbrekingen en de gevolgen die hieruit kunnen voortvloeien voor de gebruiker of een derde.

Artikel 5: Ongeoorloofd gebruik van het platform

Aanvragen voor offertes, contacten en berichten die louter commerciële boodschappen bevatten met als enig doel het direct of indirect promoten van een onderneming of een commerciële activiteit, zijn strikt verboden zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van TrustUp.be. Deze niet toegestane berichten worden automatisch verwijderd. De gebruikers van wie deze niet toegestane berichten komen, zullen worden verbannen van het platform TrustUp.be en kunnen gerechtelijk vervolgd worden.

Artikel 6: Aansprakelijkheid van Deegital NV

Registratie als professional op de website TrustUp is alleen voorbehouden aan professionals die ingeschreven zijn in de Kruispuntbank van Ondernemingen en in het bezit zijn van een geldig btw-nummer. Deegital kan niet aansprakelijk worden gesteld tegenover derden in geval van een valse verklaring van een abonnee met betrekking tot zijn arbeidsrechtelijke status. De gebruiker erkent dat de informatie die beschikbaar wordt gesteld op de website www.trustup.be of www.trustup.eu door hem op eigen risico wordt gebruikt. Het gebruik van de informatie en/of documenten die op deze website beschikbaar zijn, gebeurt onder de volledige en uitsluitende verantwoordelijkheid van de gebruiker, die alle mogelijke gevolgen op zich neemt zonder dat Deegital hiervoor kan worden aangesproken en zonder verhaal tegen deze laatste. Deegital kan op geen enkele manier aansprakelijk worden gesteld voor enige schade van welke aard dan ook die voortvloeit uit de interpretatie of het gebruik van de informatie en/of documenten die op deze website beschikbaar zijn. De gebruiker aanvaardt uitdrukkelijk dat Deegital dus in geen geval aansprakelijk kan worden gesteld voor enige schade van welke aard dan ook die voortvloeit uit een professionele relatie die via de website TrustUp tot stand komt tussen een professionele abonnee en de gebruiker. De gebruiker is als enige verantwoordelijk voor het gebruik van de gegevens die hij raadpleegt, opvraagt ​​en doorgeeft op onze website. De gebruiker erkent dat Deegital geen enkele controle heeft over de inhoud en gegevens die toegankelijk zijn op onze website. De gebruiker erkent dat gegevens die op internet circuleren, beschermd kunnen zijn door eigendomsrechten.

Artikel 7: Privacy

TrustUp behandelt uw gegevens vertrouwelijk en in overeenstemming met de Belgische wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens, zoals gewijzigd door de wet van 11 december 1998. We gebruiken af en toe cookies om u beter van dienst te kunnen zijn.

Artikel 8: Toepasselijk recht

Zowel deze website als de gebruiksvoorwaarden worden geregeld door het Belgische recht, ongeacht de plaats van gebruik. Als bij een eventueel geschil elke poging tot een ​​minnelijke schikking mislukt, zijn alleen de Belgische en de Luikse rechtbanken bevoegd om dit geschil te berechten. Voor vragen met betrekking tot deze gebruiksvoorwaarden voor de website kunt u ons schrijven op het volgende adres: [email protected]